ช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตและการสำรวจโลกกว้าง และการเรียนในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประสบการณ์ใหม่ ๆ คุณค่าของการศึกษาในต่างประเทศคือการเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดและการเปิดโลกทัศน์ การพบปะผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์และระบบความเชื่อที่แตกต่างจากเราจะช่วยขัดเกลาให้เราเป็น World Citizens ที่เปิดกว้างและปรับตัวได้ดีในโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน และเป็นความทรงจำอันมีคุณค่าที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

เรียนต่อระดับมัธยมในแคนาดาทำไมถึงน่าสนใจ ?

แคนาดาเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ และมีการบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

แนะนำอ่านก่อน : ทำไมถึงเลือกให้ลูกไปเรียนต่อแคนาดา!?

หากปัจจัยสำคัญที่สุดคือมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษาในประเทศแคนาดา ระบบการศึกษาของแคนาดาได้รับการยอมรับในระดับสากล และการไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่แคนาดาเป็นการปูทางไปสู่การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดาและของโลก

เด็กนักเรียนมัธยมแคนาดาได้รับการศึกษาดีที่สุดในโลก จากผลการศึกษาโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งมีการจัดอันดับระบบการศึกษาทั่วโลกนั้น ได้ประเมินให้แคนาดาอยู่ในอันดับที่ 6 ในด้านการอ่าน อันดับ 12 ในด้านคณิตศาสตร์ และอันดับที่ 8 ในด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้แคนาดายังมีอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

ในด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษา National Center of Education and Economy NECC ได้จัดอันดับให้แคนาดาอยู่ในลำดับที่ 3 จาก 15 ประเทศในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง คุณภาพของระบบการศึกษาแคนาดาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากคณาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพสูง ครูในโรงเรียนมัธยมแคนาดาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและได้รับการฝึกอบรมครูภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 ปี ก่อนจะเริ่มการสอนได้ ซึ่งในความเป็นจริงพบว่ามีครูในโรงเรียนเป็นจำนวนมากที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการยกระดับทักษะการสอนของครูอย่างผ่านการอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง


เรียนต่อแคนาดา มัธยมในแคนาดาทำไมถึงน่าสนใจ ?
ส่งลูกไปเรียนต่อมัธยมในแคนาดาดีอย่างไร !?

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในแคนาดา

ใน 10 รัฐและ 3 เขตแดนของประเทศแคนาดาจะมีการบริหารจัดการด้านการศึกษาของตนเอง ผ่านกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละรัฐ โดยจะมี Council of Ministers of Education Canada ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ ออกนโยบายที่สำคัญในระดับประเทศและออกแบบเกณฑ์ Benchmarking ของระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความสม่ำเสมอของระบบการศึกษาในระดับชาติ

ระบบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่แคนาดา

ประเทศแคนาดาจัดการศึกษาในระดับมัธยมให้พลเมืองทุกคนฟรีผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โรงเรียนรัฐได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐที่มีรายได้มาจากเงินภาษีของประชาชน ซึ่งจะมีการบริหารจัดการในระดับรัฐโดยผ่านคณะกรรมการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการฯ นี้เป็นผู้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานหรือโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในรัฐตนเอง

โรงเรียนมัธยมปลายหรือที่รู้จักกันในนาม secondary school เริ่มตั้งแต่เกรด 9 ถึง 12 ในรัฐและเขตดินแดนส่วนใหญ่ของแคนาดา ยกเว้นที่ Quebec ซึ่งเริ่มตั้งแต่เกรด 7 และสิ้นสุดในเกรด 11 และเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว

ส่งลูกไปเรียนต่อมัธยมในแคนาดาดีอย่างไร !?
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมที่แคนาดา หากเป็นโรงเรียนของรัฐจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจัดการระบบการศึกษานั้น แต่ละรัฐจะกำหนดการเปิดภาคและปิดภาคการศึกษาเอง แต่โดยปกติมักจะเริ่มเปิดเทอมในเดือนกันยายนและปิดเทอมในเดือนมิถุนายน เวลาเรียนโดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 15.00 น. โดยเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นักเรียนบางคนอาจต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ถ้าเก็บเครดิตในภาคปกติไม่ครบ และหากไม่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนแล้วจะไม่สามารถจบการศึกษาได้ เป็นต้น นักเรียนมัธยมปลายต้องเข้าเรียนในโรงเรียนจนถึงอายุ 16 หรือ 18 ปี ขึ้นอยู่กับรัฐหรือเขตดินแดน

โรงเรียนมัธยมของรัฐ

โรงเรียนมัธยมของรัฐในแคนาดาหลายแห่งได้เริ่มเปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนของรัฐเกือบทั้งหมดเป็นสหศึกษาที่มีทั้งนักเรียนชายและหญิงเรียนร่วมกัน และมีการเรียนการเรียนการสอนเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น

ในโรงเรียนส่วนใหญ่ของแคนาดา นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส หรือทั้งสองอย่างได้ โดยบางรัฐจะมีระบบโรงเรียนแยกต่างหากซึ่งมีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาด้วยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงเรียนของรัฐและเปิดให้พลเมืองทุกคน

แม้โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในแคนาดาเปิดสอนฟรีสำหรับพลเมืองและ residents ผู้อยู่อาศัยในประเทศก็ตาม แต่สำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8,000 ถึง 14,000 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มอีกเล็กน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เช่น ทีมกีฬาหรือการทัศนศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสามารถนำอาหารกลางวันมาทานเองที่โรงเรียนได้ บางโรงเรียนมี Meal plan ให้นักเรียนเลือกด้วย

โรงเรียนมัธยมเอกชน

แคนาดามีโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนซึ่งคิดค่าเล่าเรียนจากนักเรียนโดยตรง  โรงเรียนเอกชนต้องจัดหลักสูตรสอดคล้องกับโรงเรียนของรัฐในรัฐหรือเขตแดนนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะเรียนจบหลักสูตรตามมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ แต่โรงเรียนเอกชนมักเสนอทางเลือกที่หลากหลายมากกว่าและมีการเรียนเฉพาะทางให้เลือก ได้แก่ โรงเรียนประจำ (Boarding School) โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB โรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา และโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น โดยทั่วไปมีจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนน้อยกว่าโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชนบางแห่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วนเท่านั้น

สืบเนื่องจากความหลากหลายของโรงเรียนเอกชนดังที่กล่าวมาแล้ว ค่าเล่าเรียนจึงมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,000 จนถึง 70,000 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของโรงเรียนมัธยมเอกชนที่แคนนาดาได้ที่ OurKids.net


การสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยม

ในกรณีโรงเรียนของรัฐ การสมัครจะผ่านคณะกรรมการโรงเรียน (school board) ในรัฐนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินพื้นฐานเด็กนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียน เพื่อจัดให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นที่ตรงตามพื้นฐานได้ โดยบางโรงเรียนจะจัดคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนใหม่ก่อนการเข้าเรียนจริง ในกรณีสมัครเรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถติดต่อขอสมัครจากโรงเรียนได้โดยตรง

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์คือครอบครัวชาวแคนาดาที่รับนักเรียนต่างชาติเข้ามาดูแลอยู่ในบ้านเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่ง ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน โดยครอบครัวจะเตรียมอาหารและห้องพักส่วนตัวไว้ให้ รวมถึงการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวและชุมชนเป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสของเด็กนักเรียน

ส่งลูกไปเรียนต่อมัธยมในแคนาดาดีอย่างไร !?
ส่งลูกไปเรียนต่อมัธยมในแคนาดาดีอย่างไร !?

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนแคนาดา อาจได้พบและทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ อีกด้วย โฮมสเตย์ยังให้สภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่แคนาดา โดยทั่วไปโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ให้กับนักเรียน โดยดูจากความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนเองเป็นหลัก เช่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ตั้งที่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นน้องๆ ควรระบุให้โรงเรียนทราบความต้องการของน้องๆ อย่างชัดเจนเพื่อโรงเรียนจะได้สามารถเลือกครอบครัวให้เหมาะสมกับน้อง ๆ ต่อไป

แนะนำอ่าน : ค่าครองชีพของนักเรียนต่างชาติในแคนาดา

โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการพักโฮมสเตย์จะอยูในช่วง 400 ถึง 800 ดอลลาร์แคนนาดาต่อเดือน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งและการบริการ และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งแรกครั้งเดียวประมาณ 200 ดอลลาร์แคนนาดา


นักเรียนจากทั่วโลกเลือกเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในแคนาดาเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สังคมที่ปลอดภัยและมีความหลากหลาย โปรแกรมในโรงเรียนมัธยมของแคนาดาช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ การสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในแคนาดาช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในแคนาดาและทั่วโลกได้ง่ายขึ้น และได้พัฒนาทักษะสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต