การสอบ SAT นั้นถูกดำเนินการโดย องค์กร College Board ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบครั้งแรกในปี 1926 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับนักเรียนหรือบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ข้อสอบ SAT นั้นได้รับความนิยมไปทั่วโลก จึงทำให้เป็นข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

SAT นั้นได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผลวิจัยนั้นระบุว่า ทักษะการเขียน การอ่านเชิงวิเคราะห์ และคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

SAT สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ SAT จะประกอบไปด้วย 2 sections และอีก 1 optional ดังนี้

Evidence-Based Reading & Writing

Reading Test มีจำนวน 52 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 65 นาที Writing and Language Test มีจำนวน 44 ข้อ จาก 4 บทความ โดยใช้เวลาสอบ 35 นาที

Math

Math Test – No Calculator แบ่งเป็นแบบปรนัย (multiple choice) 15 ข้อ และอัตนัย (เติมคำตอบ) 5 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 25 นาที Math Test – Calculator แบ่งเป็นแบบปรนัย (multiple choice) 30 ข้อ และอัตนัย (เติมคำตอบ) 8 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 55 นาที

Essay (Optional)

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอาจจะเรียกขอคะแนน SAT Essay ประกอบการสมัครด้วย เขียน Essay ทั้งหมด 2 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 50 นาที (ทำข้อละ 25 นาที)
การใช้เครื่องคิดเลขในการสอบเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้ในการสอบนั้นจะต้องเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ถึงจะสามารถใช้งาน function ในการคำนวณได้ ยี่ห้อและชนิดทาง Owl Campus แนะนำให้ตรวจสอบกับทาง College Broad ก่อนใช้งาน

SAT คิดคะแนนอย่างไร?

คะแนนรวมหรือ Total Score นั้นมาจากคะแนน Section Score รวมกัน (Essay Score คิดคะแนนแยกต่างหาก) การคำนวณเริ่มต้นจาก raw score ที่ได้รับจากการทำข้อสอบ ทำถูกได้คะแนน ทำผิดไม่โดนตัดคะแนน ไม่ทำข้อสอบจะได้ 0 คะแนนในข้อนั้น

จากนั้นนำ raw score มาเปลี่ยน scale ใหม่เป็นช่วง 200 – 800 ด้วยการใช้วิธี equating คือการปรับระดับความยากง่ายของข้อสอบ SAT ในแต่ละเวอร์ชั่นให้มั่นใจได้ว่า คะแนนที่ออกมานั้นสะท้อนถึงความสามารถของผู้เข้าสอบได้จริงๆ วิธีการคิดคะแนนในแต่ละรอบจะไม่เหมือนกัน ถึงจะทำข้อสอบผิด 1 ข้อเหมือนกัน แต่ความยากง่ายของข้อที่ผิดต่างกัน คะแนนที่ได้รับก็แตกต่างกันด้วย

ตัวอย่างของผลคะแนน SAT
ตัวอย่างของผลคะแนน SAT จากเว็บไซต์ collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores

ตัวอย่างของผลคะแนน SAT

 • Total Score คือคะแนนรวมของทั้งสอง sections มีค่าระหว่าง 400 – 1,600 คะแนน
 • Section Score คือคะแนนของแต่ละ section มีค่าระหว่าง 200 – 800 คะแนน
 • Test Score มีค่าระหว่าง 10 – 40 โดยแยกคะแนนกันระหว่างหัวข้อ Reading, Writing & Language และ Math
 • Cross Test Score มีค่าระหว่าง 10-40 เช่นกัน โดยเป็นการวัดจุดแข็ง 2 มิติด้วยกันคือ Analysis in History/Social Studies และ Analysis in Science
 • SAT Essay Score มีค่าระหว่าง 2 – 8 คะแนน โดยเป็นการวัดผลของ Reading, Analysis และ Writing โดยที่คะแนนนี้จะไม่ถูกนำไปรวมใน Total Score

คะแนน SAT ย้อนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ประจำปี 2020 คือ 1,051 คะแนน (ERW 528 และ Math 523)
 • ประจำปี 2019 คือ 1,059 คะแนน (ERW 531 และ Math 528)
 • ประจำปี 2018 คือ 1,068 คะแนน (ERW 536 และ Math 531)

ขั้นตอนการสมัครสอบและค่าสมัครสอบ SAT

ค่าสมัครสอบ SAT ในประเทศไทยจะประกอบไปด้วย SAT Registration Fees 2 ราคา คือ SAT ปกติ $52 และ SAT with Essay $68 ให้เราเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง และรวมกับค่า Non-U.S. Regional Fee ถ้าเป็นประเทศไทยจะอยู่ที่ $53 สรุปแล้วในการสอบ SAT ในสนามสอบในประเทศไทยจะมีค่าสอบเริ่มต้นที่ $105

ขั้นตอนการสมัครบัญชี College Board

 1. เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ https://www.collegeboard.org/
 2. เลือกประเภทของบัญชีเป็นนักเรียน “I’m a student”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และอีเมล โดยข้อมูลนี้จะต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เมื่อเราทำการยืนยันความถูกต้องแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้
 4. ระบุ username และ password ที่ต้องการใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 5. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่ เมือง ประเทศ รหัสไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์
 6. สามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารจาก College Board ได้ในขั้นตอนนี้
 7. เมื่อกรอกข้อมูลตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว การสร้างบัญชีผู้ใช้งานเป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการสมัครสอบ SAT

 1. สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครสอบ SAT ได้ที่ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register
 2. ระบบจะให้เรายืนยันข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนทำการสมัคร
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบเพิ่มเติม ได้แก่ เชื้อชาติ/สัญชาติ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ภาษาและศาสนา
 5. กรอกรายละเอียดผลการศึกษาที่ผ่านมา และตอบคำถามเกี่ยวกับแผนการศึกษาในอนาคต จากนั้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจาก SAT
 6. การสอบในสนามสอบในประเทศไทย ให้เลือกไปยัง Outside the United States
 7. ทำการเลือกรอบสอบที่เราต้องการ เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะสอบ SAT Essay ด้วยหรือไม่ได้ในขั้นตอนนี้
 8. เลือกสนามสอบโดยทำการเลือกประเทศเป็น Thailand โดยที่เราจะทราบผลว่าได้สนามสอบใดประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 9. ทำการอัพโหลดรูปถ่ายของผู้สอบลงไป โดยจะต้องเป็นรูปตามลักษณะที่ทาง College Board กำหนด
 10. หลังจากนั้นจะเจอโฆษณาขายหนังสือเตรียมตัวสอบ SAT เมือเลือกซื้อไม่ก็จะไปสู่ขั้นตอนการชำระเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสอบ SAT

ขั้นตอนการสมัครสอบและราคาค่าสมัครสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละช่วงเวลา Owl Campus แนะนำให้ติดตามข่าวสารผ่านทาง College Board. อยู่เป็นประจำ

กำหนดการสอบ SAT ในปี 2021 – 2022

โดยปกติแล้วกำหนดการสอบ SAT นั้นจะเปิดสอบปีละ 5 ครั้ง ในเดือนที่ 3, 5, 8, 10 และ 12 นักเรียนส่วนใหญ่ในไทยนั้นมักจะสมัครครั้งละหลาย ๆ รอบ โดยเฉพาะการสอบในเดือน 8, 10, 12 มักจะเต็มภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนที่ 5 เนื่องมาจากการประกาศคะแนนจะทันในการยื่นสมัครมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทยรวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาพอดี

2021 – 2022 International SAT Administration Dates (Anticipated)

 • August 28, 2021
 • October 2, 2021
 • December 4, 2021
 • March 12, 2022
 • May 7, 2022

2022 – 2023 International SAT Administration Dates (Anticipated)

 • August 27, 2022
 • October 1, 2022
 • December 3, 2022
 • March 11, 2023
 • May 6, 2023

สนามสอบ SAT ในประเทศไทย

รายชื่อของสนามสอบ SAT ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดต่าง ๆ โดยแต่ละสนามสอบ จะใช้มาตรฐานในการจัดสถานที่สอบแบบเดียวกัน การสอบ SAT จะจัดขึ้นเช้าวันเสาร์ ดังนั้นการวางแผนการเดินทางจึงแตกต่างจากวันธรรมดาที่การจราจรจะติดขัดเป็นพิเศษ

กรุงเทพมหานคร

 • Bangkok International Christian School
 • Concordian International School
 • Harrow International School
 • International Community School
 • KIS International School
 • New International School of Thailand
 • NIVA International School
 • Ruamrudee International School
 • Shrewsbury International School
 • Singapore International School of Bangkok
 • St. Andrews International School
 • The American School of Bangkok
 • The Regents International School Bangkok
 • Wells International School

สมุทรปราการ

 • American International School of Bangkok
 • Thai – Chinese International School

ปทุมธานี

 • Satit Bilingual School of Rangsit University

นครปฐม

 • Mahidol University International College

ระยอง

 • Garden International School
 • Kamnoetvidya Science Academy

ชลบุรี

 • International School Eastern Seaboard
 • Regents International School – Pattaya

ภูเก็ต

 • British International School – Phuket
 • Headstart International School Phuket
 • UWC Thailand International School

เชียงใหม่

 • Chiang Mai International School
 • Nakornpayup International School
 • Prem Tinsulanon International School

เชียงราย

 • Chiang Rai International School

Owl Campus ขอให้กำลังใจน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT ลองนำโจทย์ของปีเก่า ๆ มาลองทำดู เพื่อที่จะได้รู้ว่าแนวทางข้อสอบ และยังทำให้เรารู้ว่ามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

Owl Campus Team