การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน หรือ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงาน Hanban (The Office of Chinese Language Council International) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสอบครั้งแรกในปี ค.ศ.1992 และเริ่มมีการจัดสอบแบบออนไลน์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินในภาษาจีน 汉语水平考试 หรือ Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

การสอบ HSK นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ เช่นนักเรียนต่างชาติ ชาวจีนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศ ปัจจุบันมีการจัดสอบ HSK ในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และตั้งแต่มีการเริ่มต้นการจัดสอบ มีผู้เข้าสอบกว่า 2 ล้านคน

ข้อดีของการมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

นอกจากจะใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นแล้ว มาตราฐานของการสอบ HSK นั้นอยู่ในระดับสากล ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่สูง ประโยชน์ของการสอบวัดระดับภาษาจีน นั้นจะประกอบไปด้วย

 • ยื่นประกอบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ประเทศจีน
 • ยื่นประกอบเอกสารการขอทุนรัฐบาลจีน CSC
 • ยื่นประกอบเอกสารการขอทุนอื่นๆจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
 • ในบางกรณีการร่วมงานกับบริษัทในประเทศจีนอาจมีการขอผลคะแนน HSK

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK มีกี่ระดับ?

ข่าวการเปลี่ยนการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ใหม่เป็น 9 ระดับนั้นยังไม่ได้ประกาศผ่านทาง Official Website หากมีการเปลี่ยนแปลงทาง Owl Campus จะเข้ามาอัพเดทข้อมูลให้อีกครั้ง

ปัจจุบันการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK แบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยแบ่งเป็นการสอบข้อเขียน 6 ระดับ และการสอบพูดอีก 3 ระดับ สำหรับการสอบพูดนั้น ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ “โดยการสมัครสอบข้อเขียนและการสอบพูดจะต้องสมัครสอบแยกกัน”

ระดับคลังคำศัพท์อักษรจีน
HSK ระดับ 1อย่างน้อย 150 คำ174 ตัว
HSK ระดับ 2อย่างน้อย 300 คำ347 ตัว
HSK ระดับ 3อย่างน้อย 600 คำ617 ตัว
HSK ระดับ 4อย่างน้อย 1,200 คำ1 ,064 ตัว
HSK ระดับ 5อย่างน้อย 2,500 คำ1,685 ตัว
HSK ระดับ 6อย่างน้อย 5,000 คำ2,663 ตัว

การสอบพูด หรือ HSKK  (Chinese Proficiency Speaking Test) เป็นการสอบในรูปแบบการอัดเสียงในการสอบ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

ระดับคลังคำศัพท์
HSKK ระดับต้นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 200 คำ
HSKK ระดับกลางคำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 900 คำ
HSKK ระดับสูงคำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 3,000 คำ

HSK ต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน?

เนื้อหาในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK นั้นจะมีรายละเอียดดังนี้

HSK ระดับ 1

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจและอ่านเข้าใจ โดยมีคะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 200 คะแนน “เกณฑ์ในการสอบผ่านระดับนี้อยู่ที่ 120 คะแนน”

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ
ฟังเข้าใจ20 ข้อประมาณ 15 นาที
อ่านเข้าใจ20 ข้อ15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ5 นาที
รวม40 ข้อประมาณ 35 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที

HSK ระดับ 2

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจและอ่านเข้าใจ โดยมีคะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 200 คะแนน “เกณฑ์ในการสอบผ่านระดับนี้อยู่ที่ 120 คะแนน”

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ
ฟังเข้าใจ35 ข้อประมาณ 25 นาที
อ่านเข้าใจ25 ข้อ20 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ5 นาที
รวม60 ข้อประมาณ 50 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที

HSK ระดับ 3

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ, อ่านเข้าใจและการเขียน โดยมีคะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน “เกณฑ์ในการสอบผ่านระดับนี้อยู่ที่ 180 คะแนน”

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ
ฟังเข้าใจ40 ข้อประมาณ 35 นาที
อ่านเข้าใจ30 ข้อ25 นาที
การเขียน10 ข้อ15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม80 ข้อประมาณ 85 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที

HSK ระดับ 4

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ, อ่านเข้าใจและการเขียน โดยมีคะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน “เกณฑ์ในการสอบผ่านระดับนี้อยู่ที่ 180 คะแนน”

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ
ฟังเข้าใจ45 ข้อประมาณ 30 นาที
อ่านเข้าใจ40 ข้อ35 นาที
การเขียน15 ข้อ25 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม100 ข้อประมาณ 100 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที

HSK ระดับ 5

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ, อ่านเข้าใจและการเขียน โดยมีคะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน “เกณฑ์ในการสอบผ่านระดับนี้อยู่ที่ 180 คะแนน”

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ
ฟังเข้าใจ45 ข้อประมาณ 30 นาที
อ่านเข้าใจ40 ข้อ40 นาที
การเขียน10 ข้อ40 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม100 ข้อประมาณ 120 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที

HSK ระดับ 6

การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ, อ่านเข้าใจและการเขียน โดยมีคะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน “เกณฑ์ในการสอบผ่านระดับนี้อยู่ที่ 180 คะแนน”

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ
ฟังเข้าใจ50 ข้อประมาณ 35 นาที
อ่านเข้าใจ50 ข้อ45 นาที
การเขียน1 ข้อ45 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม101 ข้อประมาณ 135 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที

ผลคะแนนจะมีอายุ 2 ปี โดยนับอายุจากวันที่สอบ

HSK

HSKK ต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน?

การสอบพูดนั้นจะเปิดให้สำหรับผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ โดยเนื้อหาในการสอบพูดหรือ HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) นั้นจะมีรายละเอียดดังนี้

HSKK ระดับต้น

การสอบพูด HSKK ระดับต้นนั้นจะเหมาะกับผู้ที่รู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 200 คำ และมีเกณฑ์อยู่ที่ 60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ถึงจะสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบ
สอบฟังแล้วพูดตาม ข้อละ 1 ประโยค15 ข้อ
สอบฟังแล้วตอบคำถาม10 ข้อ
ตอบคำถามข้อละ 5 ประโยค2 ข้อ
รวมใช้เวลาสอบประมาณ 17 นาที27 ข้อ

HSKK ระดับกลาง

การสอบพูด HSKK ระดับกลางนั้นจะเหมาะกับผู้ที่รู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 900 คำ และมีเกณฑ์อยู่ที่ 60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ถึงจะสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบ
สอบฟังแล้วพูดตาม ข้อละ 1 ประโยค10 ข้อ
สอบการเล่าเรื่องจากภาพ2 ข้อ
สอบการตอบคำถาม2 ข้อ
รวมใช้เวลาสอบประมาณ 21 นาที14 ข้อ

HSKK ระดับสูง

การสอบพูด HSKK ระดับสูงนั้นจะเหมาะกับผู้ที่รู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 3,000 คำ และมีเกณฑ์อยู่ที่ 60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ถึงจะสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบ
สอบฟังแล้วเล่าซ้ำ3 ข้อ
สอบการอ่านออกเสียงจากบทความ1 ข้อ
สอบการตอบคำถาม2 ข้อ
รวมใช้เวลาสอบประมาณ 24 นาที6 ข้อ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ HSK

การสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK นั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ CTI (Chinese Testing International) www.chinesetest.cn หรือจะทำผ่านศูนย์สอบในประเทศไทยก็ได้ (แต่จะต้องทำการสมัครก่อนวันสอบ 30 วัน)

ตรวจสอบ วัน/เวลาสอบ กำหนดการและรายละเอียดการสมัครได้จากสนามสอบที่ต้องการก่อนทำการสมัครทุกครั้ง เพราะในแต่ละระดับ บางสนามสอบอาจจะไม่เปิดให้สอบ
สมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ www.chinesetest.cn เพื่อสร้าง New User และกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
เลือกประเภทการสอบแบบ Chinese และเลือกระดับการสอบ HSK ที่ต้องการ จากนั้นเป็นการเลือกสนามสอบ แล้วจึงกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย และทำการอัพโหลดรูปถ่ายสุภาพแบบหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาดแนะนำคือ 180x240px ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100kb
หลังจากสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ติดต่อสนามสอบเพื่อทำการชำระเงินด้วยช่องทางที่สนามสอบนั้นๆกำหนด
ก่อนสอบ 1 อาทิตย์ เข้าไปยังเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อทำการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบและจำเป็นต้องนำไปยังสนามสอบด้วย โดยสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ คือ บัตรเข้าห้องสอบ ดินสอ 2B ปากกา ยางลบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆที่ยืนยันตัวตนของผู้สอบ

ค่าสมัครสอบ HSK

ค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน HSK การสอบข้อเขียน มีดังนี้

 • ระดับ 1 : 500 บาท
 • ระดับ 2 : 700 บาท
 • ระดับ 3 : 900 บาท
 • ระดับ 4 : 1,200 บาท
 • ระดับ 5 : 1,600 บาท
 • ระดับ 6 : 2,000 บาท

ค่าสมัครสอบ HSKK

ค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน HSKK การสอบพูด มีดังนี้

 • ระดับต้น : 500 บาท
 • ระดับกลาง : 700 บาท
 • ระดับสูง : 800 บาท

ตารางสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK ปี 2021

กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือ 2021 นั้นจะมีรายละเอียดตามตาราง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถาณการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ทาง Owl Campus แนะนำให้ติดตามประกาศการสอบ HSK ผ่านทาง Chinese Testing International

วันสอบวันปิดรับสมัครวันประกาศผลการสอบ
9 มกราคม 202113 ธันวาคม 20209 กุมภาพันธ์ 2021HSK,HSKK
6 กุมภาพันธ์ 202110 มกราคม 202113 มีนาคม 2021HSK
20 มีนาคม 202121 กุมภาพันธ์ 202120 เมษายน 2021HSK,HSKK
10 เมษายน 202114 มีนาคม 202117 พฤษภาคม 2021HSK,HSKK
15 พฤษภาคม 202118 เมษายน 202115 มิถุนายน 2021HSK,HSKK
19 มิถุนายน 202123 พฤษภาคม 202119 กรกฎาคม 2021HSK
18 กรกฎาคม 202121 มิถุนายน 202118 สิงหาคม 2021HSK,HSKK
22 สิงหาคม 202126 กรกฎาคม 202122 กันยายน 2021HSK
11 กันยายน 202115 สิงหาคม 202118 ตุลาคม 2021HSK
17 ตุลาคม 202120 กันยายน 202117 พฤศจิกายน 2021HSK,HSKK
20 พฤศจิกายน 202124 ตุลาคม 202120 ธันวาคม 2021HSK
5 ธันวาคม 20218 พฤศจิกายน 20215 มกราคม 2022HSK,HSKK

สนามสอบ

สนามสอบวัดระดับภาษาจีน HSK นั้นจะจัดโดยสถาบันขงจื่อ ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีด้วยกัน 16 สถาบันดังนี้

 1. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีหนาน
 2. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซียเหมิน
 3. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน
 4. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์
  เทียนจิน
 5. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
 6. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
 7. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สุพรรณบุรี) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางซี
 8. สถาบันขงจื่อ เมืองเบตง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
 9. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์กวางซี
 10. สถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
 11. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 12. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวินโจว
 13. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร่วมมือกับ
  สภาการศึกษานครเทียนจิน
 14. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เทียนจิน
 15. สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับ
  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน
 16. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต้าหลี่

Owl Campus ขอให้กำลังใจน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาจีนทั้ง HSK และ HSKK ขอให้สอบผ่านฉลุยกันทุกๆคนเลย!

Owl Campus Team