Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) คือโครงการให้ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ที่ประเทศแคนาดาเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบแล้วสามารถสมัครได้ โดยหากใบสมัครได้รับการอนุมติ นักศึกษาจะได้ใบอนุญาตทำงาน (PGWP) แบบเปิด ซึ่งให้อิสระแก่นักศึกษาต่างชาติในการทำงานให้กับบริษัทหรือนายจ้างใดก็ได้ในประเทศ โดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานและยังสามารถไปทำงานได้ทุกที่ในประเทศแคนาดาอีกด้วย

PGWP มีอายุระหว่างแปดเดือนถึงสามปี และเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานกับผู้ประกอบการในประเทศแคนาดา และเมื่อมีทักษะและประสบการณ์การทำงานในแคนาดาซึ่งมีภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่งแล้ว จะเป็นการปูทางไปสู่การทำงานในระดับสูงขึ้นได้ทุกประเทศในโลก รวมไปถึงการสมัคร Permanent Residence หรือการได้รับการอนุญาตให้พำนักอยู่ในแคนาดาอย่างถาวรได้ต่อไปในอนาคต

ใครสามารถสมัคร PGWPP ได้บ้าง ?

น้อง ๆ ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลกำหนดหรือที่เรียกว่า eligible designated learning institution (DLI) ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนคือ 

 1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันเทคนิคหรือวิชาชึพ
 2. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้มอบวุฒิการศึกษา เช่น อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้

โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนในหลักสูตรที่จะนำไปสู่การได้รับวุฒิบัตรเหล่านี้ เท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยสถาบันการศึกษาเอกชน เช่น หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของสถาบันการศึกษาว่าเป็น DLI หรือสถาบันที่รัฐกำหนดหรือไม่ ได้ที่ รายชื่อ DLI (เริ่มจากการใส่ชื่อรัฐก่อน แล้วใส่ keyword ของสถาบันที่น้อง ๆ ต้องการตรวจสอบนะคะ)

ทั้งนี้น้อง ๆ จะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีก ดังนี้

 1. ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในสถาบัน DLI เต็มเวลา (full-time student)
 2. ระยะเวลาในการเรียนในหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 8 เดือนติดต่อกัน
 3. ได้รับใบรับรองผลการเรียน (Transcript) และจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 4. ต้องสมัครภายใน 180 วันหลังจากรับเอกสารในข้อ 3 แล้ว
 5. study permit ยังไม่หมดอายุในวันที่สมัคร

อย่างไรก็ตาม หาก work permit หมดอายุในระหว่างรอผลการศึกษาและยังไม่สามารถสมัครในโครงการ PGWPP ได้ น้อง ๆ มีทางเลือก 2 ทางคือ

 • สมัคร Visitor Record เพื่อให้อยู่ในแคนาดาได้นานขึ้น หรือ
 • เดินทางออกจากแคนาดาและสมัคร PGWP จากนอกประเทศแคนาดา

PGWP อนุญาตให้น้อง ๆ ทำงานในแคนาดาได้นานเท่าไหร่ ?

จำนวนเวลาที่น้อง ๆ ใช้ในการเรียนในสถาบันที่เป็น DLI จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศแคนาดาหลังการสำเร็จการศึกษา ดังนี้ค่ะ

 1. หากเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 8 เดือน จะไม่มีสิทธิขอสมัคร PGWPP
 2. หากเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลา 8 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานเท่ากับระยะเวลาที่เรียนในหลักสูตรนั้น เช่น เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลา 9 เดือน จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานเป็นเวลา 9 เดือน เป็นต้น
 3. หากเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการอนุญาตให้ทำงาน 3 ปี เช่น หากเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น
 4. หากเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลา 8 เดือนขึ้นไป มากกว่า 1 หลักสูตร จะสามารถนำระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรมารวมกันได้ เช่น เรียนหลักสูตรที่ 1 ระยะเวลา 8 เดือน แล้วจึงเรียนหลักสูตรที่ 2 ระยะเวลา 10 เดือน จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบ 18 เดือน แต่หากเรียนหลักสูตรที่ 3 เพิ่มอีก 8 เดือน ซึ่งรวมทั้ง 3 หลักสูตรแล้วได้เกิน 2 ปี จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น

การสมัคร PGWPP นี้สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากน้อง ๆ มีแผนในการเรียนที่ประเทศแคนาดาหลายหลักสูตรอยู่แล้ว ควรคิดคำนวนอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถได้สิทธิทำงานในประเทศแคนาดาได้ยาวที่สุด


ระยะเวลาในการอนุมัติ ค่าใช้จ่าย และการทำงานระหว่างรอการอนุมัติ

ระยะเวลาในการรอการอนุมัติ PGWP ประมาณ 97 วัน ทั้งการสมัครแบบออนไลน์ และการสมัครแบบยื่นด้วยตนเอง (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2021) โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 255 เหรียญแคนาดา

ในกรณีที่ Work Permit หมดอายุและยังไม่ได้สมัคร Visitor Record น้อง ๆ จะมีเวลาสูงสุด 90 วันหลังจาก Study Permit หมดอายุในการสมัคร PGWP และต้องทำเรื่องขอสถานะนักเรียนต่างชาติคืนมา ในกรณีนี้มีค่าใช้จ่ายในการขอสถานะฯ คืนอีก 350 เหรียญแคนาดา ซึ่งในระหว่างที่รอการอนุมัติ น้อง ๆ จะยังไม่สามารถทำงานได้ค่ะ

ในขณะเดียวกัน หากน้อง ๆ สมัคร PGWPP ในขณะที่ Study Permit ยังไม่หมดอายุ น้อง ๆ สามารถทำงานได้ทันทีในระหว่างรอการอนุมัติ โดยในการสมัครงานสามารถส่งเอกสารเหล่านี้ให้นายจ้างเป็นหลักฐานได้

 • Transcript หรือ จดหมายรับรองจากสถานศึกษา
 • สำเนา Study Permit และ
 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สมัคร PGWPP ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากต่อมาผลการพิจารณาใบสมัคร PGWP ถูกปฏิเสธ น้อง ๆ จะต้องหยุดทำงานทันที


ประโยชน์มากมายของ PGWPP

โครงการใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษา (PGWPP) เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลแคนาดาในการจูงใจนักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบแล้วให้เข้ามาทำงานและพักอาศัยในประเทศ รัฐบาลแคนาดาตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างชาติ จึงเปิดโอกาสและให้ข้อเสนอที่มีความน่าสนใจเพื่อช่วยคัดกรองและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแคนาดาในอนาคต

PGWPP โครงการให้ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
PGWPP โครงการให้ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ในการสมัครขอพำนักถาวรในแคนาดา (Permanent Residence) ของนักศึกษาต่างชาตินั้น นอกเหนือจากวุฒิการศึกษาแล้ว ทักษะและประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณา แต่สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการขอ Permanent Residence การขอ PGWP ก็ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ของการทำงานในระดับ entry level ในประเทศทีมีเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้สามารถต่อยอดการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ ได้ ที่สำคัญหลังจากที่ PGWPP ได้รับการอนุมัติแล้ว น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในแคนาดาหรือทำงานตลอดเวลาเพื่อคงสถานะใบอนุญาตทำงานไว้ น้อง ๆ อาจใช้ช่วงเวลานี้ในการค้นหาตนเอง ประเมินทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบสำหรับอนาคตของน้อง ๆ ต่อไป.

แนะนำอ่านต่อ : Gap Year 1 ปี คุ้มค่าหรือเสียเวลา ?

ทำความรู้จักกับแคนาดาให้มากขึ้น : ทำไมถึงเลือกให้ลูกไปเรียนต่อแคนาดา!?