นอกจากทุนการศึกษาจากองค์กรชั้นนำในไทยแล้ว มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ก็ได้ให้การสนับสนุนนิสิตหรือนักศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษามากมาย เพื่อส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสนับสนุนเส้นทางอาชีพของนิสิตนักศึกษาในอนาคตผ่านสาขาวิชาที่นักศึกษามีความถนัดและความสามารถที่โดดเด่น

อ้างอิง : ทุนการศึกษาจากองค์กรชั้นนำในไทย

ดังนั้น นักเรียนที่กำลังก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีทุนเพียงพอจนไม่สามารถจบการศึกษาไปได้ “เพราะในแต่มหาวิทยาลัยได้มีการมอบโอกาสทุนการศึกษามากมาย” ทั้งเป็นทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะทุนภายในมหาวิทยาลัย ที่วันนี้พี่ ๆ Owlcampus ได้รวบรวมทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยที่น่าสนใจ ว่าแต่จะมีของสถาบันไหนบ้าง ไปทำความรู้จักพร้อมกันได้เลย!!

ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา ซึ่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนประเภทต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

 1. ประเภท ก : ทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน
 2. ประเภท ข(1) : ทุนค่าเล่าเรียน
 3. ประเภท ข(2) : ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท
 4. ประเภท ค : ทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

เงื่อนไขและรายละเอียดในการรับทุน

เงื่อนไขในการรับทุน

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการขอรับทุน

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด

กำหนดการขอรับทุน

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ : นิสิตปัจจุบัน

นิสิตใหม่สามารถติดต่อกับสำนักกิจการนิสิตของคณะต้นสังกัดได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th หรือสอบถามที่ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 403 / 02-218-7077

ทุนภูมิพล (หลักสูตรปริญญาตรี)

เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม เฉพาะนิสิตคณะรัฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลละ 10,000 บาท และสำหรับนิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รางวัลละ 10,000 บาท

คุณสมบัตินิสิตผู้ขอรับ

 1. สำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ต้องเป็นนิสิตชั้นปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายมีผลการศึกษาเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาสูงที่สุดในคณะ และจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. สำหรับนิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นนิสิตชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-218-7049 ต่อ 406


ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี โดยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตามรายละเอียดทุน ดังนี้

 1. ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 1 ทุน
 2. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 10,000 บาท
 3. ทุนจากดอกผลผู้บริจาค สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด
 5. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็น  เช่น กระเป๋าเงินหาย ผู้ปกครองส่งเงินให้ไม่ทัน และมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาทต่อครั้ง และจะต้องชำระคืน ภายใน 6 เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mahidol.ac.th


ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ครบถ้วนทุกคนในทุก ๆ ระดับชั้น ทั้งนี้ จะมีทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนภายนอกจากบุคคลหรือบริษัท ทุนรางวัลหรือบทความ และทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน

ซึ่งทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงานเป็นทุนที่น่าสนใจมาก โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต satu.colorpack.net

หรือจะดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษา ได้ที่นี่ Download


ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะให้ทุนการศึกษาโดยแบ่งเป็นทุนที่ให้ก่อนเข้าศึกษา และทุนที่ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาที่ให้ก่อนเข้าศึกษา

 • ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี 

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา มจธ.

 • ทุนการศึกษาธรรมรักษา 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ครอบครัวขาดโอกาสโดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา

 • ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน 

สร้างคนเก่งและดี ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ.

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาปัจจุบัน

 • ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

ทุนพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 • ทุนจ้างงานนักศึกษา 

ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นกลไกการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกทักษะทางสังคม สร้างความรับผิดชอบและหารายได้พิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 • ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย 

ทุนที่ทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงและสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับทุนต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6 B 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-470-8097-98, 8107 หรือ Email sfa@mail.kmutt.ac.th หรือ sfa.kmutt.ac.th


ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะแบ่งตามความสามารถที่โดดเด่นในแต่ประเภทสาขาวิชา ดังนี้

ทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีเด่น

เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เรียน กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกยกเลิกและสิ้นสุดข้อตกลงการเป็นนักศึกษาทุน และนักศึกษาต้องเข้าร่วมทำการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและวิธีการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีวินัย
 4. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายนของทุกปี.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทร 0-2665-3777 ต่อ 6964

ทุนการศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า โดยมีเงื่อนไข คือ นักศึกษาจะต้องลงทำการแข่งขันกีฬาให้กับทางมหาวิทยาลัย ต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกยกเลิกและสิ้นสุด ต้องฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและวิธีการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่น เช่น เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ, นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ, นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น
 2. มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียร
 3. ไม่เป็นผู้ทำผิดวินัยหรือทำผิดกฎหมาย

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทร 0-2665-3777 ต่อ 6963


ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษา จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ ทั้งค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา คนละ 10,000 บาท จัดสรรให้นักเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 100 ทุน ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน โดยนักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วนดังนี้

 • ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 – 1,000 ทุน โดยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ได้แก่
  • ครั้งที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ไปจนถึงหลังเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ และประกาศผลประมาณกลางภาคการศึกษา และ
  • ครั้งที่ 2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
 • ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย)

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครในช่วงเวลาการประกาศผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) เป็นประจำทุกปี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cmu.ac.th


ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงได้มีทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ดังประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล

คุณสมบัติต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ในปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  facebook.com/SportsRsu  หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3910

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

คุณสมบัติต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดย ผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/rsumusic หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 6259

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติต้องเป็นผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมีผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี และสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cpi.rsu.ac.th หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 1682

ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และอื่น ๆ

คุณสมบัติต้องเป็นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาวระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/rsustudentaffairs หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3921

ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติต้องเป็นผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลการเชิงประจักษ์ และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์ และสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 4672

ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์

คุณสมบัติต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube หรือเป็นผู้มียอดติดตาม/ยอดไลค์ ทางสื่อโซเซียล ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube และเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/rangsituniversity หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 5555

ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มีโครงการทุนการศึกษามากมายหลากหลายด้าน ดังนี้

BU Creative Scholarship

สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หรือนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และสามารถผลิตโปรเจกต์สร้างสรรค์ มาประชันความคิด แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ โดยผู้ได้รับทุนสามารถศึกษาต่อในทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ ซึ่งจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย/ต่างชาติ กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

กำหนดการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ทุนประกายเพชร

เป็นทุนเรียนฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป โดดเด่นด้านวิชาการ และได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง และยังมีสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเดือนละ 6,500 บาท และสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาทอีกด้วย

คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน (ยกเว้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ) เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 700 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน และมีรางวัล/ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

กำหนดการ เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มกราคม 2565

Global Talent Scholarship

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากล โดยจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ เป็นผู้สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน และมีความสามารถโดดเด่นด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัคร) ต่อไปนี้ IELTS = 6.0 (all bands) / TOEFL (IBT) = 60 / Duolingo = 100 / CU-TEP = 75 / TU-GET = 60

กำหนดการ เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 เมษายน 2565

BUCA Talent

เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์ โดยจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ 100% โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

หรือ ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ 50% โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง แล้วแต่เงื่อนไข

คุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย/ต่างชาติ ที่สามารถเรียนหลักสูตรไทยได้ กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีความสนใจด้านนิเทศศาสตร์ มีความกล้า พร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกภารกิจ และสามารถทำทุกภารกิจด้วยความสร้างสรรค์ ตั้งใจ และแปลกใหม่

กำหนดการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/BUCATalent

ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม ที่สำคัญต้องมีผลงานโดดเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 620 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 155 คะแนน และมีความสามารถโดดเด่น ด้านงานสร้างสรรค์ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ สาขาวิชา ที่สนใจ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2565

ทุนนักกีฬาดีเด่น

เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านเทรนด์การออกกำลังกายและการดูแลสุภาพแนวใหม่ โดยจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติ ไทย/ต่างชาติ กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้าง Community Health & Wellness มีความพร้อมที่จะได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (Sport for Excellence) และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence) และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญาทุนของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ เปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2564 และแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติทดสอบทักษะความสามารถด้านกีฬาวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่ www.bu.ac.th และสมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ admissiononline.bu.ac.th


ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ ทุน SPU โควตา คือ ทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับทุกคณะสาขา จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท และสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับทุกคณะสาขา รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท และสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน

ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป และต้องมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th/scholarship/


สำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาคนไหนที่สนใจสมัครทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย ดังที่ Owlcampus ได้รวบรวมไว้ข้างต้น น้อง ๆ นักเรียนอาจจะต้องสมัครสอบคัดเลือกในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วย ผ่านทั้งระบบ TCAS ระบบโควตา หรือแม้แต่ระบบรับตรงของทางมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนนั้น ๆ จึงจะสามารถขอรับทุนการศึกษาได้ ทั้งนี้ น้อง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลย !