Press ESC to close

TCAS

คณะ/สถาบันทางด้านศิลปะ สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบศิลปะสามารถเรียนต่อได้ในประเทศไทย

สำหรับน้อง ๆ ที่มีใจรักในงานศิลปะ หลงใหลชื่นชอบ รู้สึกมีความสุขเมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ มีความสนใจอยากเรียนรู้ศึกษาต่อด้านศิลปะอย่างจริงจังเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต…

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเริ่มเตรียมตัวและทำความรู้จักกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน อย่างระบบ…