Press ESC to close

STEM

STEM หรือ สะเต็ม ย่อจาก Science, Technology, Engineering และ Mathematics ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความเชื่อมโยงกันและได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยก็ได้เริ่มนำสะเต็มศึกษาเข้ามาใช้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของ STEM มาให้น้อง ๆ  ได้เรียนรู้ รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ได้นำไปปรับใช้ พัฒนาทักษะลูก ๆ ให้สามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำเรียนการทำงาน

STEM คืออะไร? น่าสนใจอย่างไร

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยได้ยินคนพูดถึง “STEM” หรือ “สะเต็มศึกษา”  แนวทางการศึกษาแบบผสมผสานที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในทุก…