ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT) Schoraship ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ได้มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่นักเรียนไทย โดยมี 4 ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

01. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือ Undergraduate Students เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ประมาณ ¥117,000 ต่อเดือน จำนวน 10 – 15 ทุน

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

สาขาที่ให้ทุน

ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น (ทั้งสายศิลป์และวิทย์)

ระยะเวลาให้ทุน

5-7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมช่วงเรียนภาษาและวิชาพื้นฐาน 1 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป
 • GPA สะสมตั้งแต่ ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำากว่า 3.50 กรณีที่ GPA สะสมระหว่าง 3.30 – 3.49 มีสิทธิ์สมัครได้หากยื่นผลสอบที่อายุไม่เกิน 2 ปี ระหว่าง JLPT หรือ EJU อย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขนี้
  1. JLPT ระดับ N2 หรือ N1
  2. EJU 240 คะแนนขึ้นไป

การสอบคัดเลือกที่ประเทศไทย

 1. สอบข้อเขียน โดยมีสนามสอบให้เลือกได้ 4 แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
 • สายศิลป์ สอบ 2 วิชา : ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
 • สายวิทย์ สอบ 4 วิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์หรือชีววิทยา (ตามสาขาวิชา)
 • ผู้ที่เรียนสายศิลป์ญี่ปุ่น หรือต้องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มได้
 1. สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

ตัวอย่างข้อสอบเก่า www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม) ที่ www.th.emb-japan.go.jp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เบอร์ 02-207-8504 ต่อ 658

email : japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรือที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เบอร์ 052-012-500 ต่อ 190

02. ทุนนักศึกษาวิจัย

ทุนระดับนักศึกษาวิจัย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท/เอก หรือ Research Students เป็นทุนเต็มจำนวน ประมาณ ¥143,000 ต่อเดือน จำนวน 30 ทุน

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

สาขาที่ให้ทุน

ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทมา

ระยะเวลาให้ทุน

 • Non Regular Students ไม่เกิน 1.5 – 2 ปี รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน (หากจำเป็น) จากนั้นสอบเข้า (ขอต่อทุนได้) ปริญญาโท 2 ปี หรือ ปริญญาเอก 3 ปี
 • มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เข้าปริญญาโท/เอกเลยโดยไม่ผ่านช่วง Non Regular Students

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปีถัดไป
 • หากศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 กรณีที่ GPA สะสมระหว่าง 2.80 – 3.24 มีสิทธิ์สมัครได้หากยื่นผลสอบที่อายุไม่เกิน 2 ปี ระหว่าง JLPT หรือ EJU อย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขนี้
  1. GPA 3.15 ขึ้นไป ผ่าน JLPT ระดับ N3 หรือ N4
  2. GPA 3.00 ขึ้นไป ผ่าน JLPT ระดับ N2
  3. GPA 2.80 ขึ้นไป ผ่าน JLPT ระดับ N1
  4. EJU 240 คะแนนขึ้น
 • หากศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรี

การสอบคัดเลือกที่ประเทศไทย

 1. สอบข้อเขียนโดยแบ่งวิชาสอบเป็น 3 กลุ่มตามสาขา โดยมีสนามสอบให้เลือกได้ 4 แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
 • R1A สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เช่น อักษรศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ) สอบ 1 วิชา : ภาษาอังกฤษ (สาขาภาษาญี่ปุ่นต้องสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มด้วย)
 • R1B สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เช่น เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ) สอบ 2 วิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
 • R2 วิทยาศาสตร์ (เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ) สอบ 3 วิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเลือกสอบเคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยา
 1. สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

ตัวอย่างข้อสอบเก่า www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม) ที่ www.th.emb-japan.go.jp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เบอร์ 02-207-8504 ต่อ 658

email : japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรือที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เบอร์ 052-012-500 ต่อ 190

03. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น) หรือ College of Technology Students เป็นทุนเต็มจำนวน ประมาณ ¥117,000 ต่อเดือน จำนวน 5 ทุน

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครมาถึง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สาขาที่ให้ทุน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกลไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม ฯลฯ)

ระยะเวลาให้ทุน

 • 4 – 4.5 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมช่วงเรียนภาษาและวิชาพื้นฐาน 1 ปี)
 • จะได้รับวุฒิอนุปริญญาหลังจบการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี แต่อาจขอต่อทุนอีก 2 ปี จนจบระดับปริญญาตรีได้ ตามเงื่อนไขที่ MEXT กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)
 2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป
 3. มี GPA สะสมตั้งแต่ ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบคัดเลือกที่ประเทศไทย

 1. สอบข้อเขียน 3 วิชา  : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีหรือฟิสิกส์ (ตามสาขา) ผู้ที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มได้ โดยมีสนามสอบให้เลือกได้ 4 แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
 2. สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

ตัวอย่างข้อสอบเก่า www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม) ที่ www.bic.moe.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์ 02-281-0565 ต่อ 113

04. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนระดับวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ Specialized Training College Students เป็นทุนเต็มจำนวน ประมาณ ¥117,000 ต่อเดือน จำนวน 5 – 10 ทุน

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครมาถึง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สาขาที่ให้ทุน

สาขาคอมพิวเตอร์ ทำอาหาร/ขนม เสริมสวย พยาบาล การจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี แฟชั่นดีไซน์ ถ่ายภาพ อะนิเมชั่น ออกแบบ ล่าม/แปล ฯลฯ

ระยะเวลาให้ทุน

 • 3 ปี (รวมช่วงเรียนภาษาและวิชาพื้นฐาน 1 ปี)
 • จะได้รับวุฒิอนุปริญญาหลังจบการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา แต่อาจขอต่อทุนอีก 2 ปี จนจบระดับปริญญาตรีได้ ตามเงื่อนไขที่ MEXT กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)
 2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป
 3. มี GPA สะสมตั้งแต่ ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบคัดเลือกที่ประเทศไทย

 1. สอบข้อเขียน 3 วิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีสนามสอบให้เลือกได้ 4 แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
 2. สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

ตัวอย่างข้อสอบเก่า www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม) ที่ www.bic.moe.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์ 02-281-0565 ต่อ 113

ช่องทางการติดตามทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

สำหรับน้องๆที่สนใจทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือที่เราเรียกกันว่าทุนมง สามารถติดตามข่าวสารได้จาก องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) หรือ JASSO Thailand และ เว็บไซต์ Study in Japan เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้เช่นกัน

และนอกจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว ยังมีช่องทางขอทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ อีกด้วย ทาง Owl Campus มีบทความแนะนำ ตามไปอ่านได้ที่นี่เลย! –> รวมทุนเรียนต่อญี่ปุ่นสำหรับเด็กไทยนอกจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนสอบชิงทุน ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นดั่งตั้งใจน้า