Press ESC to close

Home School

Home School หรือ โฮมสคูล หากผู้ปกครอง ออกแบบและเขียนแผนการศึกษา เขียนแบบประเมินเอง ในประเทศไทยจะเรียกกันว่าบ้านเรียน และไม่ใช่ว่าเด็กๆจะเรียนรู้อยู่แต่ในบ้านน๊า ยังมีกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่ และกิจกรรมร่วมกับ Community ของกลุ่มบ้านเรียนต่างๆอีกด้วย นอกจากนี้ Home School ยังสามารถใช้หลักสูตรจากต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน สามารถสอบ GED หรือ IGCSE และ A Level ได้อีกด้วย ดังนั้นการเรียนแบบ Home School น้องๆสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนๆกับน้องๆที่เรียนในโรงเรียนอย่างแน่นอน

Home School ในอเมริกาตัวเลือกน่าเรียนของเด็กอเมริกัน

หลายคนมักคุ้นชินกับระบบการศึกษาแบบปกติ ระบบที่มีเพียงโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน แต่รู้หรือไม่ว่า ในอีกหลายประเทศกลับมีตัวเลือกที่หลากหลายมากไปกว่านั้น ในวันนี้ เราจึงอยากจะหยิบยก…

Home School คืออะไร?

ปัจจุบันการทำ Home School หรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อ “บ้านเรียน” กำลังได้รับความสนใจในหมู่ผู้ปกครองมากขึ้นหลายเท่าตัว…