ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศมีหลากหลายแง่มุมที่แตกต่างกัน สำหรับระบบการศึกษาของฝรั่งเศส หรือ French Education System นั้น ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของหมวดหมู่การศึกษาที่มีความซับซ้อน ประเภทของประกาศนียบัตร และการทดสอบต่าง ๆ และที่สำคัญ โรงเรียนในฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในด้านการศึกษาอย่างเข้มข้น โดยการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาแบบให้เปล่า รัฐบาลสนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด และโรงเรียนยังจัดหาหนังสือให้ยืมใช้ตลอดปีการศึกษา

ทำไมถึงต้องเลือกการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ?

มีเหตุผลมากมายว่าทำไมการเข้าเรียนในฝรั่งเศสจึงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ไม่เพียงแต่ค่าเล่าเรียนที่ต่ำที่สุด แต่ยังได้มีโอกาสในการสำรวจประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างฝรั่งเศส รวมถึงประโยชน์ของการได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกด้วย

“รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกนโยบายสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1998” เพื่อต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าสู่สถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการแนะนำและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มข้น

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกนโยบายสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1998 – ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

สำหรับ 5 องค์ประกอบที่เป็นเหตุผลสำคัญ ให้นักศึกษาต่างชาติต่างสนใจเข้าไปเรียนในประเทศฝรั่งเศส ดังนี้ :

  1. รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายของวีซ่าเพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน
  2. รัฐบาลได้มีการก่อตั้ง Campus France Agency เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเรียนทุกคนที่สนใจศึกษาในประเทศฝรั่งเศส สามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ : www.campusfrance.org 
  3. ปัจจุบันมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อมอบประกาศนียบัตรในประเทศ ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
  4. รัฐบาลได้มีโครงการมากมายที่น่าสนใจเพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ และเพื่อสร้างสอดคล้องของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสในระดับสากล
  5. การสมัครเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศสเป็นเรื่องง่าย โดยนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากถึง 20 แห่งด้วยใบสมัครเพียงใบเดียวบนเว็บไซต์

แนะนำอ่านต่อ : ทำความรู้จักกับทุน Franco-Thai ทุนเรียนต่อฝรั่งเศสไม่ต้องใช้คืน!


ระบบการศึกษาของฝรั่งเศส ประกอบด้วยระดับใดบ้าง ?

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาของผู้ที่อาศัยในประเทศฝรั่งเศส จะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนที่ศาลาว่าการท้องถิ่นในเขตที่อาศัย เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลจะส่งตัวต่อให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเดียวกัน และดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดังนั้น ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสจึงไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ด้วยหลักการที่ว่า นักเรียนทุกคนไม่ว่าถือสัญชาติใดในโลก ก็มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ตามหลัก “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” ซึ่งระบบการศึกษาของฝรั่งเศส จะประกอบด้วย : อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับอนุบาล (Maternelle)

ระดับอนุบาลของฝรั่งเศส (Maternelle) หรือ เทียบเท่ากับระดับ Nursery school ของหลักสูตรอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 6 ปีทั้งนี้ ก่อนการเรียนในระดับอนุบาล เด็ก ๆ ยังสามารถเข้ารับบริการรับเลี้ยงเด็ก (pré-maternelle) ตั้งแต่อายุ 2 ปี แม้ว่าการศึกษาในระดับ pre-maternelle  และ  maternelle  จะไม่ได้ถูกบังคับในระบบการศึกษาของฝรั่งเศสก็ตาม แต่เด็กทุกคนก็ควรจะต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนก่อนอายุ 6 ปีอยู่ดี

ในการศึกษาระดับอนุบาล “มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นหลัก” เพื่อให้นักเรียนรู้สึกอยากไปโรงเรียนมากขึ้นตั้งแต่เด็ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะพูด การเขียนในเบื้องต้น โดยใช้วิธีการเรียนผ่านการเล่น การคิดแก้ไขปัญหา การลงมือทำ และการฝึกจำเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะในโรงเรียนจะมีทั้งครูเจ้าของภาษาและพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

ระดับประถมศึกษา (Elementaire)

ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยการศึกษา 5 ปี ตั้งแต่อายุประมาณ 6 ปี ถึง 11 ปี (คล้ายกับโรงเรียนประถมในสหรัฐอเมริกา หรือ Elementary school) โดยในแต่ละระดับการศึกษา จะมีอายุเฉลี่ย และ เนื้อหาหลักสูตร ดังต่อไปนี้ :

ระดับการศึกษาอายุโดยเฉลี่ย (ปี)เนื้อหาหลักสูตรการศึกษา
CP (1st grade)
CE1 (2nd grade)
CE2 (3rd grade)
6-7 ปี
7-8 ปี
8-9 ปี
สำหรับการเรียนการสอนในช่วง 3 ปีแรกของระดับประถมศึกษา (CP, CE1 และ CE2) จะเน้นการฝึกฝนขั้นพื้นฐานในทักษะภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์

นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนเพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี พลศึกษา และเน้นส่งเสริมเรื่องหน้าที่พลเมืองและจริยธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี
CM1 (4th grade)
CM2 (5th grade)
9-10 ปี
10-11 ปี
สำหรับการเรียนการสอนในช่วง 2 ปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษา (CM1 และ CM2) ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะความรู้ พร้อมกับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น
ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
มัธยมศึกษาในระบบการศึกษาฝรั่งเศส จะแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Collège) และ ตอนปลาย (Lycée)

ระดับมัธยมศึกษา (Collège & Lycée)

ในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสนั้น หลังจากเรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Collège) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Lycée) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Collège)

เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 4 ปี ที่เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า “6ème, 5ème, 4ème และ 3ème” (คล้ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของสหรัฐอเมริกา) โดยเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้ นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา ที่เรียกว่า “brevet des collèges”

สำหรับรายวิชาตามหลักสูตรของ มัธยมศึกษาตอนต้น จะประกอบด้วย : ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยธรรม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ภาษาต่างประเทส เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุโดยเฉลี่ย (ปี)เนื้อหาหลักสูตรการศึกษา
6ème (6th grade)11-12 ปีนักเรียนในระดับนี้ จะได้มีโอกาสในการนำทักษะและความรู้ต่าง ๆ ที่สั่งสมมาจากระดับประถมศึกษา มาสร้างเป็นรากฐาน เพื่อพัฒนาและฝึกฝนการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาต่อไป
5ème (7th grade)
4ème (8th grade)
12-13 ปี
13-14 ปี
นักเรียนจะได้โอกาสในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3ème (9th grade)14-15 ปีนักเรียนจะต้องเรียนรู้ให้ครบตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และในปลายปีการศึกษา นักเรียนจะมีการสอบเพื่อวัดผลและรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือที่เรียกว่า “Diplôme National du Brevet – DNB”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Lycée)

เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึง 18 ปี ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ Seconde, Première และ Terminale หลังจากที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนจะได้เข้าร่วม Lycée ในช่วง 3 ปีสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากนั้นนักเรียนก็จะต้องทำแบบทดสอบเพื่อรับวุฒิการศึกษา “( bac ) baccalauréat” หรือเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา

และจากการปฏิรูปหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตร Baccalauréat ครั้งล่าสุด ก็ยังได้มีการยกเลิกสายวิชา เศรษฐศาสตร์-สังคมศาสตร์, ภาษาและวรรณคดี และวิทยาศาสตร์ และได้นำระบบใหม่มาใช้ เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้น Seconde (มัธยมศึกษาปีที่ 4) “จะสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะได้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 8 วิชาตามความสนใจ”


ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส – ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)

หลังจากเรียนจบในระดับชั้นมัธยมปลายตอนปลาย (Lycée) นักเรียนจะสามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ หลักสูตรโรงเรียนชั้นสูง หรือ ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Short Curriculum)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ DUT (diplôme universitaire de technologie) และ BTS (brevet de technicien supérieur) เป็นหลักสูตรระยะสั้น 2 – 3 ปี (Short Curriculum) ซึ่งหลักสูตร BTS เปิดสอนโดยโรงเรียนมัธยม และหลักสูตร DUT ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย โดยหลังจากจบหลักสูตร DUT และ BTS แล้ว นักเรียนอาจจะเลือกศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่สนใจอีกปีการศึกษา เพื่อนำไปสู่การได้รับใบอนุญาต (licence professionnelle) ได้

หลักสูตรโรงเรียนชั้นสูง (Grandes écoles)

หลักสูตรโรงเรียนชั้นสูง หรือ Grandes écoles มีความคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัย โดยเป็นสถาบันของรัฐและเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกมา โดยทั่วไปแล้วจะมีหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง 3 ปี ในวิชาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ หรือการบริหารรัฐกิจ และนักเรียนจะได้เข้าเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบแข่งขัน และต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับ “baccalauréat” มาก่อนและมักเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.cge.asso.fr

มหาวิทยาลัย (University Curriculum)

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาด้านวิชาการ เทคนิค และวิชาชีพแก่นักเรียนที่ได้รับ “baccalauréat” หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศมาแล้ว การศึกษาในมหาวิทยาลัยนำไปสู่ปริญญาในหลายสาขา โดยจะอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “The LMD Framework” ที่ย่อมาจาก Licence, Master และ Doctorat ดังนี้ :

Licence ระดับใบอนุญาต หรือ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในฝรั่งเศส มีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง “เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลา 3 ปี เทียบเท่าระดับปริญญาตรีในประเทศอื่น ๆ” โดยในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในฝรั่งเศส จะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับปีการศึกษาของระดับปริญญาตรี จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของปีถัดไป และอาจมีการลงทะเบียนตลอดทั้งปีในบางสถาบันด้วย

ทั้งนี้ นักเรียนที่ต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสได้รับปริญญานั้นได้ในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ : ภูมิศาสตร์, เภสัชวิทยา, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ภาษาศาสตร์, สังคมวิทยา, วัฒนธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน, เทคโนโลยีการสื่อสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาฝรั่งเศสศึกษา, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, ภาพยนตร์ศึกษา, การสื่อสารทั่วโลก, การเงิน, การเงินระหว่างประเทศ, วรรณกรรมศึกษา, ศิลปะสร้างสรรค์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การเมืองระหว่างประเทศและเปรียบเทียบ และมีหลักสูตรวิทยาลัยอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน รัฐบาลฝรั่งเศสให้เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเสมอมา ดังนั้น “ค่าเล่าเรียนจึงถูกกว่าที่อื่นในยุโรปหรือแม้แต่ในอเมริกา” โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 2,770 ยูโรต่อปี (ประมาณ 105,300 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยค่าเล่าเรียนนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน

Master ระดับวิชาชีพ หรือ ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโทในฝรั่งเศส โดยทั่วไป มักใช้เวลา 2 ปี ถึง 6 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับความยากของมหาวิทยาลัยที่เลือก เช่น กฎหมาย ธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาจเป็นปริญญาด้านการวิจัย “ซึ่งการศึกษาระดับปริญญาโท จะสามารถนำไปสู่การทำงานระดับปริญญาเอกต่อไป” 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน รัฐบาลฝรั่งเศสให้เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเสมอมา ดังนั้น ค่าเล่าเรียนจึงถูกกว่าที่อื่นในยุโรปหรือแม้แต่ในอเมริกา โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 3,770 ยูโรต่อปี (ประมาณ 143,000 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ค่าเล่าเรียนนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน

Doctorat ระดับปริญญาเอก

“นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถเรียนหลักสูตรเพิ่มอีก 3 ปีเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับปริญญาเอก” และอาจเป็นระดับที่บังคับสำหรับบางสายวิชาการด้วย เช่น ปริญญาเอกเป็นข้อบังคับสำหรับแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการแพทย์ของฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งมีประเภทของการศึกษาปริญญาเอกในฝรั่งเศส ดังนี้ :

  1. Le doctorat simple เป็นการศึกษาที่ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ปี ในการเรียน โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนและการสอบวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
  2. Le doctorat en codirection เป็นการศึกษาที่นักเรียนจะต้องมีอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ 2 ราย อาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียน ส่วนอีกท่านจะอยู่ในสถาบันอื่น ซึ่งอาจจะอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือในประเทศอื่น ๆ ก็ได้
  3. Le doctorat en cotutelle เป็นการศึกษาที่เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง หรือปริญญาบัตร 1 ใบ ระบุมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ซึ่งนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ 1 ราย 
  4. Le doctorat en entreprise (CIFRE) เป็นการศึกษาปริญญาเอกในบริษัท โดยเป็นความร่วมมือของบริษัทและมหาวิทยาลัยของรัฐ นักเรียนจะมีอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ 1 รายที่มหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบ 1 รายที่บริษัท โดยนักเรียนมีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทและจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐด้วยไปพร้อมกัน
  5. Le doctorat européen conjoint / European Joint Doctorate เป็นการศึกษาที่เน้นโครงการที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ได้เปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นเวลา 3 ปี ในมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในประเทศยุโรป 3 ประเทศ

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
ลักษณะของการเรียนและเกรดในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

ลักษณะการเรียนและเกรดเป็นอย่างไร ?

สำหรับตารางเรียนของประเทศฝรั่งเศส โดยปกติจะเริ่มเวลา 8.00 น. และสิ้นสุดประมาณ 17.00 น. หรือ 18.00 น. ในวันพุธจะสิ้นสุดตอนเที่ยง แต่มีเรียนในช่วงเช้าของวันเสาร์ด้วย ซึ่งต่างจากในสหรัฐอเมริกา ที่มีวันเรียนปกติ เริ่มที่เวลา 7.30 น. และสิ้นสุดเวลาประมาณ 15.00 น.

สำหรับกิจกรรมหลังเลิกเรียนของประเทศฝรั่งเศส แทบจะไม่มีกิจกรรมนอกหลักสูตร และไม่มีชมรมในโรงเรียนมากมายนัก

แต่อาจมีวิชาหลักอย่าง หมากรุก, วิทยาศาสตร์ หรือ พลศึกษา ที่จำเป็นจะต้องเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้เข้าร่วมแทนกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น

ผลการศึกษาหรือเกรด ในระบบการศึกษาของฝรั่งเศส ใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0-20 เพื่อให้คะแนนนักเรียน แทนที่การใช้ตัวอักษร และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ “ในฝรั่งเศสจะไม่มีผ่อนปรนในเรื่องของเกรดเหมือนในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา” เช่น ในสหรัฐอเมริกา เรามักเห็นเกรด A+ ที่มักใช้เพื่อให้กำลังใจและทำให้นักเรียนรู้ว่าพวกเขาทำได้ดีมาก

แต่ในระบบการให้คะแนนของการศึกษาแบบฝรั่งเศส การได้ A นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะการได้ 16 คะแนน ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวแล้ว ดังนั้น ในสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณต้องเรียนซ้ำทั้งปีการศึกษา “แต่ในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส เป็นเรื่องปกติมากที่จะเปิดปีการศึกษาซ้ำ” หากนักเรียนไม่ได้เกรดเฉลี่ยที่ต้องการหรือสอบไม่ผ่านนั่นเอง


ประเทศฝรั่งเศส ดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์

ไม่ว่านักเรียนจะมาจากประเทศใด นักเรียนจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากฝรั่งเศส เพราะฝรั่งเศสมีความหลากหลายอย่างมาก แม้ว่าจะมาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม และแม้ว่าจะไม่รู้จักใครหรือสถานที่ใด ๆ ในฝรั่งเศสเลยก็ตาม

แต่หากจะแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส อาจลองศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม ควบคู่กับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุด “ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและมีค่าเล่าเรียนที่ต่ำมาก” ตามที่กล่าวมาข้างต้น และแน่นอนว่า น้อง ๆ นักเรียนจะได้รับโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้นักวิชาการระดับสูงที่มีชื่อเสียง เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมตามแบบฉบับของฝรั่งเศส และได้เรียนรู้การพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น หากน้อง ๆ รู้ตนเองแล้วว่าต้องการสิ่งเหล่านี้ “ประเทศฝรั่งเศส อาจเป็นคำตอบที่ดี สำหรับการศึกษาที่น้อง ๆ ต้องการ”