Press ESC to close

โรงเรียนทางเลือก

ข้อมูลและรายละเอียดของ โรงเรียนทางเลือก ในประเทศไทยครบทุกหลักสูตรที่กำลังเป็นที่นิยม ทั้ง มอนเตสซอรี่ (Montenssori), วอลดอร์ฟ (Waldorf), เรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) และวิถีพุทธ ถูกรวบรวมมาให้ผู้ปกครองได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกหลักสูตรใดๆให้กับลูก พร้อมรายชื่อโรงเรียนและข้อมูลติดต่อ

รวมรายชื่อโรงเรียนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ในประเทศไทย

รวมรายชื่อของโรงเรียนมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในประเทศไทย ข้อมูลอัพเดทล่าสุดในปี 2021 อาจจะมีตกหล่นกันบ้าง…