ทุนเรียนต่อที่ประเทศจีนมีอยู่หลายทุน ทั้งมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายให้เองหรือไม่ก็รัฐบาลจีนเป็นผู้ให้ผ่านหน่วยงานของรัฐและสถานฑูต ความยากง่ายของการขอทุนก็แตกต่างกันออกไป หลายคณะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และบางคณะอาจใช้ภาษาจีนซึ่งต้องใช้คะแนนสอบภาษาจีน HSK ประกอบในการยื่นขอ วันนี้ เราขอนำเสนอทุนเรียนต่อประเทศจีนที่น่าสนใจซึ่งครอบคลุมทุกสายการเรียนไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และสายศิลป์ภาษา

Schwarzman Scholars Program

สำหรับใครที่เรียนสายสังคมศาสตร์และชื่นชอบเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอยากเรียนต่อปริญญาโทสายดังกล่าว ทุน Schwarzman ถือเป็นสุดยอดทุนที่มหาวิทยาลัย Tsinghua ให้นักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนต่อ การสมัครก็ไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนกับการยื่นขอทุนผ่านระบบ China Scholarship Council โครงการนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการปั้นผู้นำรุ่นใหม่ให้มีความคิดก้าวไกลเหมาะสมกับยุคสมัย ปรับตัวเข้ากับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อดีอย่างหนึ่งของทุนนี้ คือ การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงไม่ต้องกังวลเรื่องของการสอบภาษาจีน HSK หรือต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนเหมือนกับทุนอื่นๆ

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหลักๆ ก็มีใบสมัครงานหรือหนังสือบอกประสบการณ์การทำงานหรือการทำกิจกรรต่างๆ มาก่อนหน้านี้ (เขียนได้สูงสุด 2 หน้า) ผลการศึกษา ความเรียงบอกเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อโครงการนี้ หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือนายจ้าง 3 ฉบับ บางครั้งเราอาจขอให้ส่งวีดีโอแนะนำตัวเองด้วย

  • TOEFL (PBT) อย่างน้อย 600 คะแนน
  • TOEFL (IBT) อย่างน้อย 100 คะแนน
  • หรือ IELTS อย่างน้อย 7 คะแนน

การให้ทุนในแต่ละปีจะให้เป็นจำนวนทั้งหมด 200 คน โดยแบ่งเป็นผู้สมัครจากสหรัฐอเมริกา 45 เปอร์เซ็นต์ ผู้สมัครจากจีน 20 เปอร์เซ็นต์ และจากที่อื่นรวมกัน 35 เปอร์เซ็นต์ การสมัครจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณวันที่ 21 กันยายนของทุกปี

Chinese Government Scholarship Belt and Road Programme of Wuhan University

เป็นทุนรัฐบาลจีนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น Wuhan University ดึงนักศึกษาจากต่างประเทศ หลักๆ ก็จะมาจากประเทศที่มีโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ 1 แถบ 1 เส้นทาง (เส้นทางสายไหมใหม่) เพื่อให้เข้ามาศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขาวิชาส่วนใหญ่เป็นสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์สาขาสารสนเทศ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมโยธา ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการวางแผนเมืองกับชนบท เป็นต้น

ใช้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2-3 ปีสำหรับปริญญาโทและ 4 ปีสำหรับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้ยื่นสมัคร คือ จะต้องเป็นคนที่มาจากประเทศที่มีโครงการความร่วมมือ 1 แถบ 1 เส้นทาง และจะต้องไม่มีสัญชาติจีน อายุไม่เกิน 35 ปีสำหรับผู้ที่ยื่นสมัครปริญญาโทและอายุไม่เกิน 40 ปีสำหรับผู้ยื่นสมัครปริญญาเอก หากยื่นสมัครโครงการที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน จะต้องมีผลการสอบภาษาจีน HSK อย่างน้อยระดับ 4 แต่หากได้ระดับ 5 ก็สามารถยื่นเลือกสาขาวิชาเอกที่ต้องการเรียนได้เลย แต่หาก HSK ไม่ถึงระดับ 5 สามารถเลือกเรียนภาษาจีนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติมของทุน Chinese Government Scholarship Belt and Road Programme of Wuhan University

Belt and Road Programme

สำหรับผู้ที่ยื่นภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน และ IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนน หากใครที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษทำการเรียนการสอนมาก่อน หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สิ่งที่จะได้จากทุนนี้ คือ “ค่าเล่าเรียนฟรี ค่าเดินทางในประเทศฟรี และประกันสุขภาพ”

Guangxi Government Scholarship

สำหรับคนที่มาจากประเทศไทยและต้องการเรียนต่อทางสายแพทยศาสตร์ ทุนนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก เพราะรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงให้ทุนกับนักศึกษาที่มาจากภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยกว่างซี

ทุนนี้มีทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศและมีสุขภาพดี ต้องเขียนแผนการศึกษาเป็นภาษาอังกฤาอย่างน้อย 200 คำ มีหนังสือรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์หรือนายจ้างประกอบการพิจารณาการให้ทุนด้วย ทุนนี้จะเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติมของทุน Guangxi Government Scholarship

Guangxi Government Scholarship

สำหรับผู้ที่ได้ทุนนี้ ก็จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานและค่าอุปกรณ์การเรียนในห้องทดลองทั้งหมด รวมไปถึงค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพอีกด้วย

Shanghai Municipal Government Scholarship (SGS)

เป็นทุนที่นครเซี่ยงไฮ้จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่นครเซี่ยงไฮ้ และเป็นการคัดเลือกนักศึกษาระดับหัวกะทิเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย East China Normal University ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยประจำนครแห่งนี้ ทุนนี้ให้ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในการเข้าศึกษาต่อ จุดเด่นของทุนนี้ คือ “มีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกเรียนได้”

สำหรับคนที่ต้องการขอทุนเรียนต่อปริญญาตรี ก็มีทั้งคณะบริหารธุรกิจที่ทำการเรียนการสอนโดยสถาบัน Asia Europe Business School แห่งมหาวิทยาลัย East China Normal University ซึ่งมีสถาบัน Emlyon Business School จากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรด้วยและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยยังมีอ้างอิงด้วยว่าคนที่จบออกไปจากที่นี่สามารถเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติทั้งหลายได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมของทุน Shanghai Municipal Government Scholarship (SGS)

Shanghai Government Scholarship

แต่หากเราต้องการเข้าศึกษาคณะอื่น ก็มีอีกหลายสาขาให้เลือก ส่วนใหญ่จะเป็นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี ส่วนปริญญาโทมีหลายคณะและสาขาวิชาที่ทำการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีทางการเมือง ปรัชญาจีนและธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น ใช้เวลาเรียนโดยประมาณ 2-3 ปี และปริญญาเอกจะเน้นสาขาสังคมศาสตร์ เช่น ปรัชญา การศึกษา ประวัติศาสตร์จีน ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ปี

ทั้ง 3 ปริญญามีทั้งการให้ทุนแบบเต็มจำนวน (ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ประกันสุขภาพ) และทุนแบบบางส่วน (ค่าเทอมกับประกันสุขภาพ) และช่องทางการรับสมัครจะแตกต่างกันออกไป “คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องไม่เป็นคนที่มีสัญชาติจีน”

  • มีเอกสารหลักฐานแสดงระดับการศึกษาก่อนหน้านี้
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือนายจ้าง 2 ฉบับ
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.0
  • หรือ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน
  • หรือคะแนน Cambridge English ที่ระดับ B2
  • แต่หากคณะหรือสาขาวิชาใดที่ต้องใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน ต้องมีคะแนนสอบภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป

ทุนการศึกษาทั้งเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับการไปเรียนต่อประเทศจีนนั้น มีทั้งการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในการเรียน ถ้าใครสนใจการไปเรียนต่อที่ประเทศจีน แนะนำให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆเลยน๊า Owl Campus ขอเป็นกำลังใจให้

Owl Campus Team